Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии.
Приглашаем на курс «Психология»!
👉 Психология – наука и путь познания себя и окружающих проникая в тайны сознания и бессознательного. Знания человеческого поведения позволяют не только реагировать и ориентироваться в любых ситуациях, но и выстраивать модели поведения, прогнозировать и моделировать будущее; не только реагировать, парировать или перенаправлять внешние воздействия, но и перепрограммировать в заданном направлении. Это наука о том как практиковать осознанное постепенное изменение ситуации, и даже жизни. В данной интерпретации – психология является активным методом изменения прошлого, настоящего и будущего.
👉 За последние 150 лет выдающимися психологами накоплены знания в области понимания сознания и бессознательного, которые позволяют каждому последователю незамедлительно повысить уровень собственной эффективности во всех аспектах жизни – личном пространстве и во взаимодействии с обществом.
👉 На курсе вы сможете:
• узнать – так что же все-таки изучает психология,
• изучить основы работы психики и ее взаимодействии с телом,
• понять причины собственных затруднений и сложностей во взаимодействии с окружающими,
• осознать свои сильные стороны и что создало базу для достигнутого успеха в прошлом и настоящем,
• изучить себя посредством отдельных методик и научиться ими пользоваться,
• приобрести навык использования уникальной схемы: «Психологические защитные механизмы», позволяющую интерпретировать непосредственное и предсказывать будущее поведение человека,
• адресовать и обсудить свои личные проблемы и тревоги.
🔸 Занятия в центре города.
🔸 Преподаватель – дипломированный специалист — прошел обучение и имеет опыт работы в Европе и США — применяет приобретенные знания и навыки проводя консультирование, тренинги и переговоры в течение 25 лет.
🔸 По окончании выдается сертификат о прохождении курса.
Курс из 10 занятий. Первое занятие 25 октября 2023 года в 18.00.
Сделайте свою жизнь богаче и интересней!
Запись по т. 29504957, lauf@inbox.lv
 
 
 
Starptautiskā ezotērikas un parapsiholoģijas asociācija.
Aicinām uz kursu “Psiholoģija”!
👉 Psiholoģija ir zinātne un sevis un apkārtējo apzināšanas ceļš, iekļūstot apziņas un bezapziņas noslēpumos. Zināšanas par cilvēka uzvedību ļauj ne tikai reaģēt un orientēties jebkurā situācijā, bet arī veidot uzvedības modeļus, prognozēt un modelēt nākotni; ne tikai reaģēt, novērst vai novirzīt ārējās ietekmes, bet arī pārprogrammēt uzdotā virzienā. Šī ir zinātne par to, kā praktizēt apzinātas pakāpeniskas izmaiņas situācijā un pat dzīvē. Šajā interpretācijā psiholoģija ir aktīva pagātnes, tagadnes un nākotnes mainīšanas metode.
👉 Pēdējo 150 gadu laikā izcili psihologi ir uzkrājuši zināšanas apziņas un bezapziņas izpratnes jomā, kas ļauj katram sekotājam nekavējoties paaugstināt savas efektivitātes līmeni visos dzīves aspektos – personīgajā telpā un mijiedarbībā ar sabiedrību.
👉 Kursā varēsi:
— uzzināt — ko tad pēta psiholoģija,
— izpētīt psihes darbības pamatus un tās mijiedarbību ar ķermeni,
— izprast iemeslus savām problēmām un grūtībām saskarsmē ar citiem,
— apzināties savas stiprās puses un to, kas radīja pamatu pagātnē un tagadnē sasniegtajiem panākumiem,
— pētīt sevi, izmantojot dažādas metodikas un iemācīties tās izmantot,
— apgūt prasmi izmantot unikālu shēmu: “Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi”, kas ļauj interpretēt tūlītēju un prognozēt cilvēka uzvedību nākotnē,
— risināt un apspriest savas personīgās problēmas un bažas.
🔸 Nodarbības pilsētas centrā.
🔸 Pasniedzējs ir sertificēts speciālists – izgājis apmācību un ir darba pieredze Eiropā un ASV — iegūtās zināšanas un prasmes pielieto, vadot konsultācijas, apmācības un pārrunas 25 gadu garumā.
🔸 Pēc kursa pabeigšanas tiek izsniegts sertifikāts.
Kurss sastāv no 10 nodarbībām. Pirmā nodarbība 2023.gada 25. oktobrī plkst.18.00.
Padari savu dzīvi bagātāku un interesantāku!
Pieraksts pa talr.: 29405153;
E-pasts: lauf@inbox.lv
Поделиться:
Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Email this to someone
email